องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group สำนักปลัด
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางวิลาวัลย์ ไชยวงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0879656728
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเกษตร


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา