องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

แสดงความเห็น
group สำนักปลัด
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(จ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวพิมพ์ใจ มุธรรม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวสุพรรษา จันทาธอน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวสุพรรษา จันทาธอน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวสุทธิวรรณ ปัญญาดี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(นายธัญญา ไชยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(สอ.เกียรติกูล มาตขาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ่าเอกสัญชัย แสงรุ่ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ่าเอกสัญชัย แสงรุ่ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
นางสาวชลธิชา มั่นคง
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชวนชม นามแสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
(นายเจตพล บุญหาญ)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นายมนตรี สูงเรือง)
พนักงานขับรถ
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเกษตร
(นางธัญญรัตน์ ปาทอง)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเกษตร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,811