องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองคลัง
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางสาวณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอำนาจ โคตรอาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา