ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 52.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง