ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร และ เข้าเเล่ม จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง