ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์กองคลัง) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง