ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง