ชื่อเรื่อง : จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างนกทา ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 36 คน คนละ 21 บาท/วัน/คน จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง