ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟม ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง