ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง