ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง