ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างนกทา หมู่ 13 ถนนสายบ้านสร้างนกทา-บ้านดอนหวาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง