ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบ๋าเจริญ-บ้านโนนดู่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง