ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาหกสิบ จุดที่ 1 หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง